16 March 2007

Corporate Social Responsibility

อ่านเรื่อง สาระของ CSR แล้วรู้สึกสับสนกับคำว่า Good Governance นิดหน่อย

ในความเข้าใจของตัวเอง
  • Good Governace = วิธีทำงานอย่างเป็นคนดี (ซึ่งใน context นี้คือโปร่งใส ไม่ทำร้ายฉ้อโกงใคร ฯลฯ)
  • CSR (Corporate Social Resposibility) = วิธีที่ทำให้องค์กรเป็นคนดีต่อสังคม
เขียนๆ ไปแล้วชักงง เอาเป็นว่าอันแรกคือควบคุมให้การทำงานของเราไม่ไปทำร้ายใคร ส่วนอันที่สองคือการทำประโยชน์ต่อผู้อื่น (โดยไม่สนใจว่าการทำประโยชน์นั้นปกติจะทำอยู่แล้ว หรือว่านานๆ ทำที)

ถ้าเห็นว่ามันแปลกๆ คงต้องรบกวนมาช่วยแก้ไขกันนิดหน่อย

ผมเห็นด้วยกับบล็อกที่อ้างถึงว่า CSR (และผมรวมถึง Good Governance ด้วย) ควรฝังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมและวิธีการดำเนินนานขององค์กร มากกว่าจะเป็นการสร้างภาพ

คำถามที่ยังตอบไม่ได้
  • การทำให้เกิด Good Governance/CSR จะทำไปพร้อมๆ กับการสร้าง core competency หรือ business advantage ขององค์กรหรือไม่ ปัจจุบันเราเห็นตัวอย่างมากมายที่ขัดแย้งกัน (เช่น โกงภาษี เพื่อให้ได้รายรับมากขึ้น) แต่แทบไม่เห็นอันที่สนับสนุนกันเลย
  • เอาเข้าจริงแล้ว CSR หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม, สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น, ประกันสังคม, คุณภาพชีวิตพนักงาน, แรงงานเด็ก, คนพิการ/ด้อยโอกาส ฯลฯ เราจะเลือกทำอะไร (ถ้าคำตอบคือ "ขึ้นกับรูปแบบธุรกิจ" คำถามต่อมาคือ "เลือกอย่างไร") และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำทุกอย่าง

No comments: