06 February 2007

IT Business Ranking

ปกติการดูความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ก็มักจะดูจากราคาหุ้น (ซึ่งบางทีมัน hype) หรือไม่ก็ผลประกอบการราย quater (ซึ่งต้องดูทั้ง income และ profit) แต่สองอย่างนี้มันก็บอกแค่เรื่องการเงิน

ดังนั้นเวลาหา ranking พวกความพึงพอใจของลูกค้า หรือความสามารถในการแข่งขันต่างๆ มันจึงมีประโยชน์ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเกณฑ์การประเมินที่แน่นอนเหมือนราคาหุ้น เป็นแค่ใบสอบถามหรือการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้อิงแหละน่า

2006 Vendor Value Study

No comments: