12 February 2007

Being A Boss

เชื่อว่าคนอ่านบล็อกนี้พอสมควรสนใจเรื่องการบริหาร ซึ่งก็คงเขียนได้ช้าเพราะว่าของพวกนี้ต้องใช้เวลาย่อย หรือบางทีก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้มาจากการสังเกต ซึ่งประสบการณ์ผมมีน้อย นานๆ ทีกว่าจะรวมมาเขียนได้ตอนนึง

ดังนั้นไปอ่านของคนมีประสบการณ์ดีกว่า เจ้าตัวไม่อยากเปิดเผยตัวจริง (แต่คนที่รู้ก็คงรู้อยู่ดีนั่นแหละว่าคือใคร)

sugree บอกว่า "มีซุกไว้เยอะจริงวุ้ย"

No comments: